Home  /  Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

In geval van betwisting of onenigheid is de Duitse tekst beslissend.

BRONNEN VAN RECHT

De verkoop van huisvestingsdiensten, ongeacht of deze in Luxemburg of in het buitenland worden verleend, is behalve aan deze algemene voorwaarden onderworpen aan de in Luxemburg geldende regelgeving en aan de specifieke voorwaarden die per geval van toepassing zijn.

DEFINITIES

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de volgende definities gebruikt:

Contractant: de persoon of onderneming die tegen betaling de logies verstrekt; de volledige lijst van elke contractant waarnaar verwezen wordt voor Camping Belle-Vue 2000 wordt regelmatig gepubliceerd als bijlage bij deze voorwaarden.

Accommodatie: de accommodatie accommodatie, Camping Belle-Vue 2000, waar de klant of zijn gast zal worden ondergebracht na betaling van de prijs.

Klant: de koper, of elke persoon die de dienst afneemt.

Gast: de persoon die gebruik maakt van de door de klant gekochte diensten.

Prijs: de kosten van accommodatie in de Faciliteit en aanverwante diensten die via dit Portaal en in één keer worden betaald, inclusief Belastingen die niet kunnen worden gevorderd op het moment van aankoop.

BOEKINGEN

De reserveringsaanvraag moet worden gedaan via het daartoe bestemde contractformulier, in het geval van elektronisch formaat moet het formulier volledig worden ingevuld en ondertekend door de klant, die een kopie zal ontvangen.

De aanvaarding van de boeking wordt pas als voltooid beschouwd en daarmee als de sluiting van de overeenkomst, wanneer de aannemer de opdrachtgever een bevestiging stuurt, ook in digitale vorm, na ontvangst van het bedrag van de aanbetaling. Indien meer dan één verblijf wordt aangekocht, zullen meerdere contractuele boekingsformulieren moeten worden ingevuld.

BETALINGSVOORWAARDEN EN ANNULERINGSKOSTEN

Op het moment van de reservering of bij het indienen van een bindend verzoek tot afname van de diensten, dient de cliënt een aanbetaling te doen van de totale prijs.

Indien de Cliënt besluit zich terug te trekken uit het met de Opdrachtnemer gesloten contract, kunnen hem boetes/annuleringskosten in rekening worden gebracht. De bedragen worden hieronder uiteengezet en door het aangaan van het contract met de contractant en de aankoop van de diensten stemt de klant ermee in deze bedragen te betalen en aanvaardt hij deze bedragen als redelijk.

Reservering huuraccommodaties (stacaravans en safaritenten):

Een aanbetaling van 50% dient 30 dagen voor aankomst te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aankomst te worden voldaan. In geval van een spontane reservering van minder dan 14 dagen of een reservering ter plaatse, wordt het volledige bedrag betaald op het moment van de reservering of aankomst.

In geval van annulering meer dan 14 dagen voor aankomst, zal 100% worden terugbetaald.

Bij annulering tussen 7 en 14 dagen voor aankomst wordt 75% terugbetaald.

In geval van annulering 3 tot 6 dagen voor aankomst, zal 50% worden terugbetaald.

In geval van annulering 1 tot 2 dagen voor aankomst, zal 25% worden terugbetaald.

Bij annulering op de dag van aankomst of bij inkorting van de boeking na aankomst wordt 0% terugbetaald.

In het geval van een booking op een van onze reserveringsportalen, kunnen de annuleringskosten veriëren.

Reservatie van standplaatsen (camping cars, tenten en caravans):

Een aanbetaling van 50% dient 14 dagen voor aankomst te worden voldaan. Het resterende bedrag wordt bij aankomst betaald. In geval van een spontane reservering van minder dan 14 dagen of een reservering ter plaatse, wordt het volledige bedrag betaald bij reservering of aankomst.

In geval van annulering meer dan 7 dagen voor aankomst, zal 100% van de aanbetaling worden terugbetaald.

In geval van annulering 3 tot 6 dagen voor aankomst, zal 75% van de aanbetaling worden terugbetaald.

In geval van annulering 1 tot 2 dagen voor aankomst, zal 50% van de aanbetaling worden terugbetaald.

Bij annulering op de dag van aankomst of bij inkorting van de boeking na aankomst wordt 0% terugbetaald.

Niet-betaling van de hierboven vermelde bedragen op de vermelde data vormt een uitdrukkelijk annuleringsbeding: de annulering zal door de contractant aan de klant worden meegedeeld via de tijdens de reserveringsfase verstrekte contactgegevens.

WIJZIGINGEN IN BOEKINGEN

Verzoeken van de opdrachtgever tot wijziging van reeds bevestigde boekingen zijn voor de opdrachtnemer niet bindend, indien daaraan niet kan worden voldaan. In geval van wijzigingsverzoeken van de opdrachtgever zal een aanvullende vergoeding worden betaald ten belope van het bedrag dat door de aannemer wordt vastgesteld afhankelijk van de aard van de gevraagde wijziging. Elke vermindering van het aantal Gastendiensten met betrekking tot een enkele reservering door een Klant zal worden beschouwd als een “gedeeltelijke terugtrekking” van deze laatste en zal bijgevolg onderworpen zijn aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Elke wezenlijke wijziging door de Aannemer van de Dienst of van een wezenlijk deel van de Dienst moet door de Opdrachtgever worden aanvaard of verworpen. Aanvaarding of verwerping van de wijziging moet door de contractant worden ontvangen binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van wijziging. In geval van afwijzing kan de Klant ofwel het recht uitoefenen om het reeds betaalde bedrag terug te kopen, ofwel een andere dienst van gelijkwaardige of hogere kwaliteit nemen zonder enige prijstoeslag, ofwel een dienst van lagere kwaliteit met terugbetaling van het prijsverschil.

VERPLICHTINGEN VAN KLANTEN EN GASTEN

Klanten en gasten moeten bij aankomst in het etablissement in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs om zich in overeenstemming met het contract te kunnen inschrijven, en moeten in het bezit zijn van de eventueel vereiste verblijfs- en doorreisvisa en gezondheidscertificaten, en moeten in ieder geval de vereiste documenten met betrekking tot hun nationaliteit en herkomst kunnen overleggen. In dit verband zij erop gewezen dat huisvesting alleen zal worden toegekend aan personen die in het bezit zijn van een identiteitskaart of een ander passend document waaruit hun identiteit blijkt overeenkomstig de geldende voorschriften, en dat voor burgers die niet uit de Europese Unie afkomstig zijn, een paspoort of een ander document dat overeenkomstig internationale overeenkomsten als gelijkwaardig wordt beschouwd, zal moeten worden overgelegd, mits zij voorzien zijn van een foto van de houder. In ieder geval dient de gast vóór vertrek na te gaan of zijn algemene gegevens met betrekking tot de gezondheidsverplichtingen en de voor het vertrek vereiste documenten bijgewerkt zijn bij de bevoegde autoriteiten en, indien nodig, vóór de reis de nodige wijzigingen aan te brengen. Indien dergelijke controles van documenten niet worden uitgevoerd, kan geen verantwoordelijkheid worden toegeschreven aan het niet-gebruik van een of meer diensten door een of meer cliënten.

De klanten en gasten dienen zich ook te houden aan de regels van zorgvuldigheid en de specifieke regelgeving die in de landen van bestemming van kracht zijn, alsmede aan het interne reglement van de etablissementen, waarvan een kopie ook per e-mail kan worden aangevraagd op de adressen die op deze website zijn vermeld. De gast is aansprakelijk voor alle schade die HC mocht lijden ten gevolge van de niet-nakoming van de hierboven vermelde verplichtingen.

CLAIMS

Elke vermeende niet-nakoming van het contract moet door de Klant onmiddellijk en binnen 48 uur per e-mail worden aangeklaagd op het volgende adres: campingbellevue@gmail.com.

VIDEO- EN FOTO-OPNAMEN

Er kunnen foto’s of video’s worden gemaakt in de faciliteiten voor promotiedoeleinden. In ieder geval zal het personeel van de voornoemde inrichtingen op dit feit wijzen, alsmede door middel van passende borden. Indien de Klant niet op dergelijke foto’s of video-opnamen wenst te verschijnen, zal hem worden gevraagd de betrokken zones niet te betreden gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de operatie uit te voeren. Hij/zij moet de instelling ook laten weten dat hij/zij bezwaar heeft tegen het gebruik of de productie van dergelijk materiaal waarin hij/zij wordt afgebeeld. Indien de klant desondanks de ruimten betreedt, wordt aangenomen dat hij/zij ermee instemt in het foto-/videomateriaal te worden opgenomen.